ISSN UA BR

ISSN

Мета наукової рецензії полягає у необхідності підведення підсумків і внесення пропозиції щодо удосконалення тексту поданої до видання наукової статті. Підготовка рецензії вимагає ретельності вичитування відповідного тексту, його аналізу і наданні обґрунтованих і зрозумілих пропозицій щодо поліпшення даного тексту.

Рецензія є викладом результатів аналізу наукового тексту, в якому розглядаються його зміст і форма, відзначаються і аргументуються його переваги і недоліки, робляться висновки і узагальнення. Подвійне сліпе рецензування (Peer reviewing) є процесом, завдяки якому вчені оцінюють роботи своїх колег по професії, які були опубліковані в науковій літературі.
В науковій практиці розгляд критично будь-якого наукової праці не означає критиканство на адресу автора у негативній манері. Критичний аналіз тексту, швидше за все, потребує від рецензента поставити під сумнів інформацію і судження, викладені в тексті, і представити свої думки і пропозиції щодо поліпшення тексту. Для того щоб це зробити, рецензент повинен самостійно розбиратися в темі з різних точок зору (тобто прочитати відповідні матеріали у вигляді статей, звітів, монографій та ін.), знати різні теоретичні підходи в рамках певного наукового напрямку. Рецензент повинен приймати рішення зі своєї точки зору, оцінивши сильні і слабкі сторони тексту, його структуру, приналежність до наукової школи, ерудицію автора. Зазвичай це робиться з використанням специфічних критеріїв.

Аналіз наукових робіт вимагає розуміння не тільки змісту тексту, але також розуміння мети тексту, аудиторії, для якої пропонується текст, і чому він структурований у запропонованій манері. Але тут не повинно бути висновків. Аналіз наукових робіт вимагає розділення змісту статті на її базові компоненти із подальшим визначенням, їхніх взаємозв'язків взаємовпливів один на одного. Аналіз має відображати збалансовану дискусію і оцінку сильних і слабких сторін і характерних рис тексту.

Структура рецензії містить наступні частини:
• вступ (включає вказування на авторів і короткий виклад теми тексту із зазначенням мети, виділенням основної знахідки або основні аргументів. До вступу додається коротке оголошення оцінки: позитивна чи негативна оцінка або змішаний висновок)
• узагальнення існуючих проблем і цілей автора (основні недоліки статті з обмеженою кількістю прикладів, що випливають з досліджень, проведених раніше. Стисле пояснення мети/намірів автора та характеристика організації тексту статті)
• критичний розгляд роботи (всебічний розгляд/аналіз сильних і слабких сторін і особливостей тексту. Має спиратися на відповідні критерії, включаючи посилання на джерела для підтримки суджень рецензента)
• висновок (короткий абзац повторення своєї думки про роботу, представлення рекомендацій)
• посилання на джерела (у разі використання рецензентом будь-яких джерел для підготовки рецензії, то в її кінці він повинен представити їх список)

Базові критерії оцінки тексту наукової статті, що можуть бути корисними при рецензуванні наукового тексту:
• критерій можливих основних питань (значення/внесок в сферу досліджень; мета автора; досягнення мети; внесок автора в базу знань в науковому напрямку або застосування на практиці; повнота обґрунтування та інші)
• критерій методології та припущень (припущення використані в роботі; кількісні/якісні характеристики, аналіз/огляд теорії або поточної практики, порівняння, аналіз ситуацій, персональне сприйняття тощо; об'єктивність/суб'єктивність припущень статті; надійність результатів)
• критерій аргументації і використання об'єктивних чинників ( встановлення чіткої проблеми, твердження або гіпотези; виявлення проблеми і недоліки; наявність аргументації; які висновки і їхня сраведливість/обгрунтованість)
• критерій стилю викладення та структури тексту (відповідає стиль викладу матеріалу передбачуваній аудиторії; принцип організації тексту)
• критерій оформлення літератури та цитування (вимоги APA Citation Style https://apastyle.apa.org/)

banner_blazon