ISSN UA BR

ISSN

Науковий журнал «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» дотримується міжнародних стандартів етики публікацій відповідно до міжнародних етичних правил Комітету з етики в публікаціях COPE (Committee on Publication ethics). Всі статті, що надходять до журналу, рецензуються.


Мета рецензування – висока якість наукових статей, які публікуються в журналі (за оцінкою кваліфікованих експертів).

Головний редактор журналу визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і за необхідності направляє автору(ам) на доопрацювання. Пізніше виправлена стаття направляється на рецензування фахівцю, що має наближену до теми статті наукову спеціалізацію.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
У кожній статті в процесі рецензування завжди розглядаються:
• етичні аспекти;
• оригінальність, актуальність та наукова новизна статті;
• відповідність змісту темі статті, яка заявлена у назві та тематичним напрямам журналу;
• чіткість та зрозумілість тексту та мовностильові характеристики тексту;
• важливість інформації та доцільність використання методів дослідження;
• інтерпретація результатів та обґрунтованість висновків;
• достатність наданої авторами джерельної бази.

Процес рецензування полягає в процедурі одержання та заповненням зовнішнім рецензентом форми рецензії (вибір рецензентом одного з запропонованих варіантів рекомендації: стаття може бути надрукована в журналі без доопрацювання автором; стаття може бути надрукована в журналі, але з невеликим доопрацюванням; стаття може бути надрукована в журналі, але зі значним доопрацюванням; стаття не може бути надрукована в журналі із аргументацією пояснення причин такого рішення).

Період, необхідний для проведення рецензування (надання рекомендацій щодо доопрацювання авторам) складає 1-2 тижні (може варіюватися в процесі). Висновок рецензента, укладений за запропонованою формою, має бути підписаний рецензентом із зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, ученого звання, дати завершення рецензування. Рукопис із зауваженнями і рекомендаціями рецензента та заповнена форма рецензента надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

Остаточне рішення по статті приймається з урахуванням отриманих рецензій редакційною колегією за участю головного редактора/заступника головного редактора. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування - стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Основні причини відмови в публікації:
• невідповідність запропонованих матеріалів профілю наукового журналу;
• порушення етичної політики видання та плагіат/самоплагіат (унікальність тексту має бути 80% і вище);
• низька наукова якість статті та відсутня актуальність і новизна дослідження;
• недостатня доказова база отриманих наукових результатів/неповні чи нелогічні висновки;
• некоректне мовностилістичне та технічне оформлення.

Вибір рецензентів відбувається шляхом залучення вітчизняних/закордонних науковців, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Редакція спрямовує фахівцеві лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та форма рецензії. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики наукових публікацій Committee on Publication Ethics і бути об'єктивними та неупередженими.

banner_blazon