ISSN UA BR

ISSN

Редакційна колегія журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» приймає оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання теорії, методології конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, територіального планування та регіонального розвитку, охорони природної і культурної спадщини, географічного краєзнавства, географії рекреації та туризму, географічної освіти та суміжних наукових напрямів.

Статті, що надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді в будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані в інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді. Автор не має права передавати в інші видання статтю, прийняту редакцією та ухвалену редакційною колегією до друку.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Мова та обсяг публікації: Статті мають бути написані українською або англійською мовами. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування поданих статей та відхиляти статті, написані з недотриманням наукового стилю викладу матеріалу, а також з численними орфографічними та синтаксичними помилками. Обсяг статті повинен складати 6-10 сторінок (2250-4000 слів).

Назва статті (подається українською та англійською мовами). Оформлюється – 14 pt, 1 рядковий інтервал, напівжирний, вирівнювання по центру, без абзацу, НЕ прописними літерами.

Перелік авторів (подається українською та англійською мовами) – прізвище та ініціали автора/авторів. Оформлення – 12 pt, прямий, 1 рядковий інтервал, не жирний, вирівнювання по центру, без абзацу.

Організація, місто, країна, е-mail кореспондуючого автора (подається українською та англійською мовами) – оформлення – 11 pt, курсив, 1 рядковий інтервал, не жирний, вирівнювання по центру, без абзацу

Анотація, ключові слова (подається українською та англійською мовами). Анотації, що супроводжують статті, повинні подаватися англійською та українською мовами. У випадку подання статті українською мовою – англомовна анотація повинна мати обсяг не менше 200 слів (1800 знаків з пробілами), україномовна – не менше 100 слів (до 1000 знаків з пробілами). У випадку подання статті англійською мовою – навпаки.
Анотація ідентифікує зміст публікації, не повинна бути формальною. Анотація на статтю має бути короткою характеристикою того, що міститься у змісті. Обґрунтовується мета написання, актуальність дослідження, методи та основні результати. Анотація не повторює назву статті, не містить загальних фраз, не дублює подані в статті висновки. Потрібно пам’ятати, що анотація до наукової публікації є основним джерелом інформації щодо змісту статті.
До анотації статті додаються ключові слова (4-6 слів) англійською та українською мовами відповідно.
Оформлення анотацій та ключових слів – 12 pt, курсив, 1 рядковий інтервал, не жирний, вирівнювання по ширині, без абзацу, напівжирним подаються слова Аннотація/Ключові слова.


СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ:

Вступ. Повинен містити актуальність проблематики, характеристику дослідженості проблемного питання (не менше ніж за останні 5 років), об’єкт, мету і завдання дослідження.

Матеріали і методи досліджень. Стосуються опису суттєвих характеристик використовуваних в дослідженні даних, основних теорій, концепцій, емпіричних результатів, на яких базується дослідження із характеристикою дослідницьких методів та методик.

Результати та їх аналіз. Зупиняються на оцінці результатів з точки зору мети і завдань дослідження та аналізі в контексті існуючих теорій та концепцій та вже існуючих результатів дослідження цього або подібних питань.

Висновки. Повинні відбивати найважливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають певне наукове значення (фундаментальне чи прикладне). Висновки мають сягати 5-10 речень (1-3 абзаци тексту).

Список використаних джерел (або References у випадку подання статті англійською мовою) укладається за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті, не нумерується. Всі джерела, цитовані в тексті статті, повинні бути присутні у списку використаних джерел.
Бібліографічний опис повинен відповідати стилю APA – American Psychological Association (5th ed.) https://www.library.cornell.edu/research/citation

Стуктурні підрозділи статті повинні починатися з нової строки без абзацу.


ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІКАЦІЇ

Загальне форматування тексту: текст статті подається у текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт “Times New Roman”, 12 pt, прямий, 1 рядковий інтервал, не жирний, вирівнювання по ширині), поля сторінок – 2 см кожне, абзац – 1,25 см, орієнтація сторінок – книжкова (виключення можливе для окремих рисунків і таблиць альбомного формату).

Після назви статті, автора/авторів, назви організації, анотації, ключових слів (укр/англ), основного тексту та перед бібліографічними посиланнями проставляється інтервал в 1 рядок.

Оформлення графічних ілюстрацій: стаття може містити не більше 4 рисунків. Ілюстрації (рисунки) повинні бути виконані в растровому вигляді (розширення *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp) з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Автори можуть самостійно вставити малюнки у текст, проте обов’язково подавати окремо файли малюнків, графіків, схем тощо в електронному вигляді, та вони не повинні обтікатись текстом ні зліва, ні справа. Нумерація рисунків наскрізна. Рисунки повинні мати назву та посилання на джерела. Підписи до рисунків також розміщують як незалежний об’єкт. Підпис розміщується за форматом рисунку, без абзацу, (напівжирний шрифт тільки для слова Рис.1. Назва рисунку) – 11 pt, прямий, 1 рядковий інтервал, вирівнювання по центру. Підписи і позначення усередині самого рисунку виконуються в тому ж редакторі, що й рисунок. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках.

Оформлення таблиць: стаття може вміщувати не більше 3-4 таблиць. Таблиці повинні бути створені засобами Microsoft Word. Таблиця не повинна створюватися як рисунок. Таблиці не повинні виходити за межі тексту. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Нумерація таблиць наскрізна. Таблиця повинна мати заголовок та посилання на джерела. Таблиці повинні бути оформлені однаково по всьому виданню – шрифти, лінійки, заголовки, графи, розбивка між рядками тощо. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Слово Таблиця та номер таблиці набирається 11 pt, напівжирним, прямим, з 1 рядковим інтервалом, вирівнюванням по лівому краю. Після слова Таблиця йде Назва таблиці – 11 pt, не жирний, прямий, 1 рядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю (Таблиця 1. Назва таблиці). Текст таблиць – 10 pt, 1 рядковий інтервал, не жирний, по ширині. Якщо необхідно розділити таблицю посторінково, то на кожній наступній сторінці необхідно набрати «Продовження табл. номер» (11 pt, не жирний, курсив, 1 рядковий інтервал, вирівнювання по правому краю) та повторити шапку таблиці або цифрової графи до неї. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках.

Оформлення формул: формули набираються у редакторі формул додатку для Word – «Microsoft Equation». Використовуються одиниці Міжнародної системи вимірювання.

Формули по усьому виданню уніфікуються за оформленням: гарнітура шрифту, застосування індексів та ін. Номер формули розташовується точно по середині її лінії, наприкінці рядків в півкруглих дужках (у формулах, об’єднаних фігурною дужкою, - проти вістря дужки). Номер формули набирається як основний текст, а не у формульному редакторі.

Оформлення посилань по тексту публікації: подається в круглих дужках (для таблиць і рисунків – у квадратних) наступним чином – (Прізвище, рік) або (Прізвище, рік; Прізвище, рік (ініціали подаються у випадках однакових прізвищ авторів, мовою оригіналу

Детальніше див. APA (American Psychological Association (5th ed.). https://www.library.cornell.edu/research/citation

Оформлення списку використаних джерел – References: перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті (джерела не нумеруються). Оформлення бібліографічних посилань – 11 pt, 1 рядковий інтервал, не жирний, по ширині, без абзацу).

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх трьома чи чотирма. Україномовні/російськомовні назви публікацій перекладаються та транслітеруються на англійську мову. Перекладаються також назви видань. Також вказується для таких посилань мова оригіналу у дужках (In Ukrainian або In Russian). Автори, рік. Назва джерела у транслітерованному варіанті. [Переклад назви статті англійською у квадратних дужках]. Вихідні дані з позначенням англійською мовою або тільки цифрові.


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ:

Dolishnij, M. I., Nudel'man, M. S., Tkachenko, K. V., 1984. Karpatskij rekreacionnyj kompleks [Carpathian recreation complex]. – K.: Naukova Dumka, 1984 (in Ukrainian).
Hodge, G., Gordon, D. L. A. (2008). Planning Canadian communities. 5th ed. Toronto: Thomson Nelson. 416 Retrieved from https://doi.org/10.1177/0885412209332931
Recreation, Open Space and Greening Planning. 2014. Hong Kong planning standards and guidelines. Chap. 4. Department the government of the Hong Kong special administrative region. Retrieved from https://www.pland.gov.hk/pland_en/tech_doc/hkpsg/full/pdf/ch4.pdf
Zorin, I.V., Preobrazhenskij, V.S., Vedenin, Ju.A. 1975. Raznoobrazie territorial'no rekreacionnyh sistem ta ih tipizacija //Teoreticheskie osnovy rekreacionnoj geografii. [Diversity of territorial recreational systems and their typification. in the book: Theoretical foundations of recreational geography]. M.,1975 (in Russian).
Bauer, N., Wallner A., Hunziker M., 2009. The change of European landscapes: Human-nature relationships, public attitudes towards rewilding, and the implications for landscape management in Switzerland. J. Environ. Manag. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.01.0213.
Shhur, Ju. V., Dmytruk, O. Ju., Romanchuk, S. P., 2002. Suchasna landshaftno-morfologichna struktura ta fizyko-geografichni procesy na terytorii' Kanivs'kogo zapovidnyka [Modern landscape-morphological structure and physical-geographical processes on the territory of the Kaniv reserve] Zapovidna sprava v Ukrai'ni. Tom 8. Vypusk 1. (in Ukrainian)
Brook, I., 2013. Aesthetic appreciation of landscape. In: Howard, P., Thompson, I., Waterton, E. Eds., The Routledge Companion to Landscape Studies. Routledge, London. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9781315195063
Shevchyk, V.L., 2012. PZ Kanivs'kyj // Fitoriznomanittja zapovidnykiv i nac. pryrod. parkiv Ukrai'ny. Ch.1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky // Za red. V.A. Onyshhenka i T.L. Andrijenko [Kaniv Nature Reserve // Phyto-diversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine] – K.: Fitosociocentr (in Ukrainian)
Caves, R. 2005. Encyclopedia of the City. London: Routledge Retrieved from https://doi.org/10.4324/9780203484234.


Після тексту статті потрібно додати анкетні дані автора (ів) з нової сторінки (за зразком):

Персональні дані українською мовою

1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Посада, науковий ступінь, вчене звання
3. Поштова адреса для листування
4. Контактний телефон - 0507747474
5. е-mail
6. Необхідність відправки збірника поштою – так, на вказану вище адресу/ні

Personal data (English):

1. Surname, name, patronymic
2. Position, academic degree, academic title
3. Postal address for
4. Contact phone
5. e-mail
6. The necessity of sending the collection in the mail – Yes, to the above address/No