ISSN UA BR

ISSN


КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Випуск 1 №2 (2021)

Науковий журнал “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” висвітлює оригінальні дослідження з різних аспектів теорії та практики у галузі географічних наук, географічної освіти та суміжних галузях науки, забезпечуючи відкритий доступ до статей за допомогою цієї платформи. Опубліковані у журналі роботи призначені для викладачів, науковців та студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Номер 2 присвячено актуалізації питань пошуку векторів розвитку стратегічного партнерства з країнами Європейської спільноти у постковідний період для ефективного відновлення туристичних потоків, визначенню перспективних ринків та конкурентоспроможних туристичних продуктів, а також розробці рекомендації спрямованих на розвиток туристичного сектору. В номері представлено практичні наробки впровадження методів та прийомів ігрових технологій на уроках з географії та розгляд їх як ефективних засобів, що максимально активізують самостійну пізнавальну діяльність учнів. Окремі питання, які висвітлені в номері журналу присвячені аналізу туристично-рекреаційних можливостей території України із визначенням позитивних та негативних аспектів рекреаційного та господарського використання природоохоронних територій, та проаналізовано рівень зайнятості та безробіття в країнах ЄС серед жінок та чоловіків до пандемії та в сучасний період.

Корнєва К.О., Мотузенко О.А.
Стан міжнародного співробітництва України та Німеччини в сфері туризму

Анотація. Метою статті є визначення, на основі аналізу, міжнародного співробітництва України та Німеччини в сфері туризму, перспективності такого стратегічного партнерства та векторів його розвитку у постковідний період для ефективного відновлення туристичних потоків між країнами. Методика: дослідження проведено на основі загальнонаукових методів аналізу та синтезу інформації (аналітичного збору інформації, її узагальнення та систематизації) з урядових порталів, даних прикордонних служб, туристичних порталів обох країн, тощо. Результати: проаналізовано дипломатичні угоди, що стосуються туризму, визначені потенційні суб’єкти міжнародного співробітництва в обох країнах, проаналізовано туристичні потоки між країнами на початок пандемії COVID-19. Розглянуто перспективи співробітництва в контексті розвитку україно-німецьких відносин по відновленню туристичного ринку в період постковіду.
Наукова новизна: обгрунтовано роль Німеччини як важливого стратегічного партнера у розвитку туризму України (як в'їзного так і національного), визначено перспективні види туризму, з якими кожна дестинація може позиціонуватися на партнерському туристичному ринку у посковідний період. Практична значимість: розроблено практичні рекомендації, які можуть бути використані для обґрунтування стратегічного партнерства України з Німеччиною органами виконавчої влади у галузі туризму при створенні маркетингової стратегії просування України, як туристичної дестинації; для суб'єктів туристичної діяльності та організацій з управління туристичними дестинаціями. Визначено можливі партнерські організації в Німеччині для розбудови співробітництва з метою відновлення туристичного потоку у постковідний період, надано рекомендації щодо участі у міжнародних виставках.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, туризм, туристичні потоки, Україна, Німеччина, COVID-19


Козарез Д. М., Мотузенко О. О.
Стан міжнародного співробітництва між Україною та Грузією в сфері туризму

Анотація. В статті розглянуто основні засади та сучасний стан міжнародного співробітництва між Україною та Грузією в сфері туризму, а також визначено основні завдання задля посилення партнерства між країнами. Обґрунтовано доцільність активної політики держави щодо підтримки та розбудови туристичної сфери, розвитку туристичної індустрії та міжнародного співробітництва. Проаналізовані реальні та очікувані суспільно-економічні наслідки пандемії 2020 р. в розрізі взаємовідносин України та Грузії та наведені окремі фактори, пов`язані з впливом COVID-19 на сферу туризму. Визначено перспективні ринки та конкурентоспроможні туристичні продукти, а також розроблено рекомендації спрямовані на розвиток туристичного сектора. Розглянуто ряд аспектів впливу пандемії на національний туризм обраних країн. Запропоновано основні шляхи вирішення в розкриття туристичного потенціалу країни в післяковідний період. Висвітлені тенденції та перспективи розвитку міжнародного співробітництва в галузі туризму з урахуванням впливу пандемії.
Ключові слова: міжнародне співробітництво, туризм, Україна, Грузія, COVID-19.


Охмак К., Шерстяк О.
Аналіз природних ресурсів території НПП Шацький для забезпечення рекреаційної та туристичної діяльності

Анотація. У статті проаналізовані природні умови НПП Шацький: його флора та фауна, особливості рельєфу та клімату, унікальність гідрографічних об’єктів досліджуваної місцевості. Акцентовано увагу на особливостях ландшафтної структури та функціонального зонування парку. Матеріалами для дослідження стали відкриті інформаційні джерела, наукові статті та публікації по території дослідження, картографічні матеріали тощо. Основними методами проведення дослідження є контент-аналіз, порівняльно-географічний, та описовий. Визначено туристсько-рекреаційний потенціал досліджуваного НПП, визначені позитивні та негативні сторони рекреаційного та господарського використання території, проведено SWOT-аналіз рекреації та туризму у НПП, що надав можливість визначити базові стратегічні напрямки рекреаційно-туристичної діяльності району з метою покращання якості життя населення регіону.
Ключові слова: Шацький НПП, функціональне зонування, природні умови, флора і фауна, гідрографія, клімат, рельєф, туристсько-рекреаційний потенціал, можливості туристично-рекреаційної діяльності.


Юрченко В. А.
Міжнародне співробітництво в галузі рекреації та туризму між Україною та Молдовою

Анотація. Головною метою дослідження є аналіз співробітництва в галузі рекреації та туризму між Україною та Молдовою. Методики, які були використані у дослідженні включають: порівняння, опис та метод узагальнення. Щодо актуальності дослідження, то слід зазначити, що в дослідженні аналізуються взаємовідносини в сфері туризму між Молдовою та Україною в період до та під час ковід - пандемії. В аналізі продемонстровано статистичні показники взаємопотоку туристів за 2014-2017 роки, перспективні направлення туризму Молдови та України. Також в роботі розглядається період з початку 2021-го року, коли карантинні обмеження потроху почали сходити. В основних результатах слід зазначити, що в даній роботі проаналізовано взаємовідносини в галузі туризму між Україною та Молдовою до ковід пандемії, а також в період пандемії. Даний аналіз включає в себе документально-правову базу, основні види відпочинку, які пропонують молдавські туроператори в Україні та українські в Молдові, загальну характеристику туристичного потоку між країнами, а також надано практичні рекомендації щодо його оптимізації у постковідний період. Проаналізовані дані можуть використовуватись для подальшого поглибленого вивчення взаємовідносин в галузі туризму між Україною та Молдовою. Залучені дані допоможуть розкрити взаємно-привабливі туристичні дестинації для обох країн. Проаналізовані дані до епідемії дозволяють відобразити вплив COVID-19 на туризм в Україні та Молдові.
Ключові слова. Україна, Молдова, туризм, дестинація, атракція.


Батиченко С.П., Кривець О.О.
Суспільно-географічні особливості ринку праці до пандемії та в сучасний період

Анотація. Проаналізовано рівень зайнятості та безробіття в країнах ЄС серед жінок та чоловіків до пандемії та в сучасний період, а саме у 2010 р., 2018 р. та 2020 р. Виділені групи країн Європи за рівнем безробіття та зайнятості населення у 2020 році. Розглянуто питання дистанційної роботи на ринку праці в країнах Європи. Проаналізовано рівень безробіття та рівень зайнятості в регіонах України у відповідні роки дослідження. Досліджено питання заробітної плати населення України у 2020 році. Методом рангів здійснено групування регіонів України щодо умов на ринку праці України на основі таких показників як рівень занятості, безробіття, середньомісячної заробітної плати та участі населення у робочій силі.
Ключові слова: ринок праці, безробіття, зайнятість, заробітна плата, дистанційна робота


Павловська І. О., Олішевська Ю.А.
Ігрові технології на уроках географії як спосіб актуалізації пізнавальних інтересів учнів ЗЗСО

Анотація. Нові технології стали незамінними в житті учнів, вони вплинули на особистісний розвиток індивіда. У статті подано тематичний приклад мотивування учнів 6-8 класів використанням на уроках географії ігрових технологій. Спостереження велось протягом другого семестру 2020-2021 року навчання в альтернативному просторі “Школа KIDSBERRY” за 24 учнями.
Важливим завданням дослідження було перевірити чи задіюється творчий потенціал учнів, змінюється їх активність у пізнанні нових теоретичних знань та практичних навичок. Впровадження форм і методів та прийомів ігрових технологій на заняттях, дозволили виявити зростання зацікавленості учнів, і таким чином, розглядати їх як ефективні засоби, що інтенсифікують навчальний процес, максимально активізують самостійну пізнавальну діяльність учнів. В роботі зазначені інтерактивні ігри які варто використовувати під час проведення уроків географії. У результаті проведених досліджень було зроблено висновок про важливість використання нових технологій на уроках географії. Їх роль у формуванні нових знань та закріплені освоєного матеріалу. Матеріали статті мають практичне значення для вчителів географії різноманітних освітніх закладів щодо використання ігрових технологій в освітньому процесі.
Ключові слова: географія, школа, процес навчання, цифрові інтерактивні ігри, мотивація.


Уліганець С.І., Петровський І.І.
Туристичний ринок світу та України під час пандемії COVID -19

Анотація. Туристична галузь зазнала чи не найбільших збитків внаслідок пандемії COVID-19. У статті розглянуто вплив пандемії COVID-19 на туристичний ринок світу та України. Визначено його тенденції розвитку та проаналізовано основні показники. Розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід подолання наслідків спричинених пандемією COVID-19 в туристичній сфері. Запропоновано рекомендації щодо пом'якшення соціально-економічного впливу пандемії на сферу туризму в різних країнах, а також визначено важливі заходи, які мають бути включені до антикризового плану в Україні.
Ключові слова: туризм, туристичний ринок, пандемія СOVID-19, криза, внутрішній туризм.


banner_blazon